Giấy in hóa đơn tính tiền tại Quảng Trị
Dịch vụ nhắn tin quảng cáo giá rẻ tại Đà Nẵng
Tem từ, bộ gỡ tem từ cứng, cổng từ an ninh giá rẻ tại Tam Kỳ
Máy quét mã vạch opticon tại Đà Nẵng
Giấy in bill giá rẻ tại Tam Kỳ
Giấy in bill K80 ở Đà Nẵng
Giấy cuộn tính tiền ở Huế
Tem từ cứng giá rẻ tại Đà Nẵng
Giấy tính tiền quán bida tại Đà Nẵng
Giấy in hóa đơn tính tiền tại Đà Nẵng
Đầu đọc mã vạch opticon giá sỉ
Tem từ, bộ gỡ tem từ cứng, cổng từ an ninh giá rẻ tại Đà Nẵng
Phần mềm quản lý bán hàng tại Đà Nẵng
Mỡ trăn nguyên chất nhà làm
Giấy in bill giá rẻ tại Huế
Giấy in bill giá rẻ ở Đà Nẵng
Giấy in nhiệt tại Đà Nẵng
Giấy in SAZAKI K57 tại Huế
Giấy in hóa đơn K80 tại Đà Nẵng
Đầu đọc mã vạch giá rẻ tại Đà Nẵng
Cửa bản lề kẹp cao cấp, cửa bản lề sàn cao cấp
Stud 100 chống xuất tinh sớm hiệu quả Hồ Chí Minh
CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN CHĂM SÓC HOA LƯƠNG 6 TR/THÁNG
Dự án Làng BIDV Cơ hội đầu tư hấp dẫn chỉ với 13,8t/m2 đã bao gồm nội thất.
Cần thợ salon (giỏi lương cao)
phat to roi - phat to roi PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ...
HOC XAM HINH NGHE THUAT Ở ĐÂU UY TÍN,CHẤT LƯỢNG VỚI HỌC PHÍ THẤP
Công ty Thương Mại Tổng hợp Đức Giang tuyển dụng
Dạy kèm lập trình Java
Nhận làm chứng chỉ tin học & ngoại ngữ - Bộ và Trung tâm cấp
>> Giới Thiệu Doanh Nghiệp
Bảo Hiểm Tai Nạn chartis - AIG (1557)
Ngày cập nhật.: 02/11/10
Loại tin: Cần bán
Liên hệ 098.3366.015 để để nâng tin này thành VIP và up tin tự với ưu đãi cực lớn !
Copy link tin này gởi cho bạn bè:
 
Kính gửi Quý Khách Hàng

Thöông taät nguy kòch hoaëc töû vong coù theå gaây ra haäu quaû taøi chính nghieâm troïng. Chartis (AIG) cung caáp ñaày ñuû caùc saûn phaåm baûo hieåm tai naïn, lgiaûi phaùp HIEÄU QU ñ bo vbình yeân vaøcaùc ri ro v taøichính đñi vi Coâng ty v Nhaânvieân trước caùc hu qu ca tai nn
Chi traû cho nhöõng haäu quaû cuûa tai naïn lao ñoäng maø coù theà thuoäc veà Traùch nhieäm chuû lao ñoäng vaø nhieàu hôn theá nöõa …
Moät giaûi phaùp quaûn lyù ruæ ro coù theå öôùc tính ñöôïc chi phí töø tröôùc
Mang laïi cho nhaân vieân söï yeân taâm ñeå taäp trung hoaøn toaøn vaøo coâng vieäc, bôûi vì hoï ñaõ ñöôïc baûo hieåm vôùi moïi tai naïn xaûy ra:
-Baát kyø luùc naøo trong ngaøy, baát kyø ngaøy naøo trong tuaàn
-Taïi nhaø, taïi nôi laøm vieäc vaø baát kyø nôi naøo
-Treân ñöôøng boä, ñöôøng thuyû, ñöôøng haøng khoâng
-Khi hoï ñang thöïc hieän baát kyø hoaït ñoäng haøng ngaøy naøo, bao goàm caû taäp theå thao vôùi tính chaát nghieäp dö
Moät giaûi phaùp nhaân söï tuyeät vôøi, mang laïi uy tín cho hình aûnh coâng ty
-Quyeàn lôïi cho nhaân vieân
-Hieäu quaû veà kinh teá ñoái vôùi coâng ty
Quyeàn lôïi ña daïng phuø hôïp nhu caàu
-Baûo hieåm 24 giôø treân phaïm vi toaøn caàu hoaëc Vieät Nam
-Chöông trình baûo hieåm ñöôïc thieát keá ña daïng veà quyeàn lôïi vaø möùc baûo hieåm
Daønh cho moïi nhaân vieân
-Cö truù taïi Vieät Nam
-Tuoåi töø 18 ñeán 65 (70 tuoåi ñoái vôùi khaùch haøng taùi tuïc)
Ñieàu khoaûn taêng vaø chaám döùt töï ñoäng
-Töï ñoäng baûo hieåm cho nhaân vieân môùi
-Töï ñoäng chaám döùt ñoái vôùi nhaân vieân nghæ vieäc
-Tính phí theo tæ leä caên cöù vaøo thôøi gian baûo hieåm thöïc teá
-Ñieàu chænh phí vaøo cuoái naêm
Baïn khoâng theå ngaên moät tai naïn xaûy ra …
Nhöng ít nhhaát baïn cuõng coù theå giuùp coâng ty vaø nhaân vieân cuûa mình thoaùt khoûi nhöõng gaùnh naëng taøi chính khi caàn thieát.

Mọi thông tin xin liên hệ: CTY ĐẠI QUANG TUYẾN ( " Hãy Để Chúng Tôi Giải Quyết Những Rũi Ro Cho Các Bạn " )

Được ủy quyền chính thức bởi Chartis - AIG


Phòng Kinh Doanh: (08) 355 15694


Mr. Thức – 0908 28 80 28

YM: thucphan.daiquangtuyen@yahoo.com

E: thucphan.daiquangtuyen@gmail.com


 
 
Thông tin người đăng tin
 
Họ tên
 
 
Địa chỉ
 
Điện thoại
 
Nick Yahoo
 
Gửi mail cho người đăng tin
Các chức năng kèm theo
Xem tất cả tin của   Gửi cho bạn bè   Báo tin xấu  

Liên hệ người đăng tin

  Bạn có thể liên lạc thư điện tử với .
Off Telex VNI VIQR  
Họ và tên của bạn *
Email *
Nội dung *
Nhập chuỗi bên cạch
Tôi đồng ý với các điều khoản ghi trong bản Điều kiện sử dụng *

       
Tin VIP mới nhất
Giấy in hóa đơn tính tiền tại Quảng Trị (5331)
Dịch vụ nhắn tin quảng cáo giá rẻ tại Đà Nẵng (5333)
Tem từ, bộ gỡ tem từ cứng, cổng từ an ninh giá rẻ tại Tam Kỳ (4965)
Máy quét mã vạch opticon tại Đà Nẵng (5108)
Giấy in bill giá rẻ tại Tam Kỳ (5499)
Giấy in bill K80 ở Đà Nẵng (5195)
Giấy cuộn tính tiền ở Huế (7020)
Tem từ cứng giá rẻ tại Đà Nẵng (6096)
Giấy tính tiền quán bida tại Đà Nẵng (4129)
Giấy in hóa đơn tính tiền tại Đà Nẵng (5622)
Đầu đọc mã vạch opticon giá sỉ (5258)
Tem từ, bộ gỡ tem từ cứng, cổng từ an ninh giá rẻ tại Đà Nẵng (5340)
Phần mềm quản lý bán hàng tại Đà Nẵng (4681)
Mỡ trăn nguyên chất nhà làm (6395)
Giấy in bill giá rẻ tại Huế (5378)
Giấy in bill giá rẻ ở Đà Nẵng (5045)
Giấy in nhiệt tại Đà Nẵng (5557)
Giấy in SAZAKI K57 tại Huế (5897)
Giấy in hóa đơn K80 tại Đà Nẵng (5082)
Đầu đọc mã vạch giá rẻ tại Đà Nẵng (6278)
Cửa bản lề kẹp cao cấp, cửa bản lề sàn cao cấp (4709)
Stud 100 chống xuất tinh sớm hiệu quả Hồ Chí Minh (4443)
CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN CHĂM SÓC HOA LƯƠNG 6 TR/THÁNG (5383)
phat to roi - phat to roi PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI, PHÁT TỜ RƠI (15485)
Cần thợ salon (giỏi lương cao) (9897)
Dự án Làng BIDV Cơ hội đầu tư hấp dẫn chỉ với 13,8t/m2 đã bao gồm nội thất. (10059)
HOC XAM HINH NGHE THUAT Ở ĐÂU UY TÍN,CHẤT LƯỢNG VỚI HỌC PHÍ THẤP (9372)
Công ty Thương Mại Tổng hợp Đức Giang tuyển dụng (7440)
Dạy kèm lập trình Java (6919)
Nhận làm chứng chỉ tin học & ngoại ngữ - Bộ và Trung tâm cấp (6741)
Bán đất mặt đường phạm văn đồng sổ đỏ chính chủ (6075)
Bình nóng lạnh ferroli siêu khuyến mại , duy nhất tại siêu thị Nhà Việt khi mua bình nóng lạnh ferroli (5906)
Tiêu đề: GSC Education tuyển GIA SƯ GIỎI [www.giasuchuyen.com] (4173)
CHUYÊN TƯ VẤN ĐẤT Ở VĂN GIANG, KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN. GIÁ TỐT! LH: MR.THUẦN - 0983.928.805 (3949)
VAN TRONG NGÀNH DẦU KHÍ (6129)
TUYEN BAO VE CHUYEN NGHIEP LUONG 4 TRIỆU/THÁNG (5959)
 

Đăng nhập

Email
 Mật khẩu
 Quên mật khẩu?
 Đăng ký thành viên
Đặt làm trang chủ của bạn !
HỖ TRỢ ONLINE
Support 24/7
Quang Ngai
Quang Nam
Kontum
Gia Lai
 
Thống Kê
  Số thành viên: 6760
  Trực tuyến :  43
  Truy cập:
Nội dung bài viết và sản phẩm đăng bởi các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính pháp lý.
Mọi liên hệ xin gửi về địa chỉ mail : info@ovn.vn
Copyright ©2009-2010 raovatquangnam.com
Website được xây dựng bởi CÔNG TY TNHH Công Nghệ Việt Trực Tuyến
Lên đầu trang
Xuống cuối trang